Over ons

Lang vòòr we de omgeving goed leerden kennen en zelfs eigenaars werden – voor zover je van een stukje aarde ‘eigenaar’ kunt zijn – had Tony’s vriend en spiritueel leraar Pierre Withaegels de plek gevonden en gekocht. Hij gaf er zomers les in ‘zelfkennis’ zonder daarbij een school, systeem of stempel te volgen. Tony ging erheen en kon op het terrein zijn gang gaan.
Op een dag zat hij aan het water van de Thines de vluchten van de libellen te bekijken en werd overvallen door een stem. Hij had wel vaker stemmen tegen hem horen spreken, maar deze was uitgesproken duidelijk en koppig: hij bevond zich op de plek waar hij ooit zou wonen. Hij kon negeren of tegenspreken wat hij wilde, de stem had geen enkele boodschap aan zijn verbazing of verzet. Hij had geen idee wat hij met dit bericht aan moest en vond zichzelf te stom en onhandig om te verwachten dat hij in staat zou zijn hier een leefbare omgeving te creëren. Bovendien zag hij niet in waaraan hij het ooit zou verdienen om op zo’n wondermooie magische plek te mogen wonen. Eigenlijk vergat hij de stem. De herinnering dook onder.
Elf jaar later werd hij samen met Pauline eigenaar van de plek via een reeks toevalligheden die té toevallig waren om ze niet als voorbeschikking te zien.

Tony Koole

Tony’s leven was in vroeger jaren gevuld met kijken, met het oog, met het maken van film. Vijfentwintig jaar lang werkte hij – o.a. via zijn bedrijf Kalahari Filmprodukties BV – als regisseur en producent van met name documentaire films. Dit stelde hem in de gelegenheid om veel te reizen en andere culturen te ontmoeten die hem raakten. Zo maakten bv. de laatste overblijvers van de “primitieve” Bushmen in Afrika en schrijver en ontdekkingsreiziger Laurens van der Post grote indruk op hem.
Ondanks het feit dat zijn films succesvol waren, op televisie kwamen en prijzen behaalden, bleef onder de oppervlakte een onbenoembare rusteloosheid zijn leven bepalen. Achteraf gezien bleek die alles te maken te hebben met zijn sjamanen-natuur, die hij zelf nog niet herkende en erkende. Maar bevriend meester Pierre had hem allang herkend en hij gaf hem belangrijke lessen over en voor het leven. Daarnaast bestudeerde hij, al even lang als hij films maakte, intensief het werk van Carlos Castaneda.

De grote omslag in zijn leven kwam na 1999 toen hij samen met Pauline en hun zoon Misha een jaar in de watermolen ging wonen, die toen eerder nog een ruïne dan een huis was. Daar kwam hij thuis, in de woeste natuur.

In 2001 bezocht hij op uitnodiging een conferentie van sjamanen in de Verenigde Staten en deed de schokkende ontdekking dat hij zich tussen hen volledig thuis voelde en er gezien werd wie hij wezenlijk was. De Mexicaanse Toltec-meester Tlakaelel en de Lakota-chief Leonard Crow Dog deelden een definitieve klap uit, waarna de poorten voor het bereizen van de andere werkelijkheid zich definitief voor hem openden. Gek genoeg stopten op dat moment ook de onverklaarbare zware koortsaanvallen die hem vanaf zijn vroege jeugd regelmatig hadden lastig gevallen.

In 2004 trekt hij zich terug uit de wereld en begint een periode van eenzaamheid op de plek die we nu Esprit de la Montagne noemen. Hij geeft zich over aan de seizoenen, pakt veel zwaar werk aan op de terrassen en begint te bouwen. Nu leert hij pas echt ervaren hoe hij met de natuur verbonden is. Dat betekent ook angst onder ogen zien. Hij beseft dat het leven één groot mysterie is en dat hij dat nooit zal kunnen doorgronden, hoe intens hij dat ook zal proberen.

Vanaf dat moment woont hij permanent aan de oever van de Thines, in de vanzelfsprekende dagelijkse verbinding tussen het praktische, aardse werk en het spirituele.

Vandaag ervaart Tony de wereld eerder met zijn oren dan met het oog. Klank is zijn referentie en hij is gericht op resonantie, trilling en energie. Hij is meer en meer muziek gaan maken en beschouwt zijn stem als een instrument om de wereld tegemoet te treden. Langs draden van geluid zijn we met alles en elkaar verbonden. Zijn terrein is de improvisatie.

In zijn eerste jaren dat hij in de molen woonde, zong en speelde hij diverse instrumenten in de groep Topaz. Nu geeft hij soms met gelegenheidsformaties concerten die een sjamanistisch karakter hebben. Hij geeft workshops met als doel het “bevrijden en ontwikkelen” van de stem, maar werkt ook individueel met mensen en geeft healings. Hij ziet het als zijn taak de inspiratie uit de Toltec-traditie en haar technieken te delen.

Pauline Mol

Pauline werkte in het verleden lang en intens in het (jeugd-)theater als schrijfster, als dramaturge en ook als artistiek leider van het professionele theatergezelschap Artemis te Den Bosch. Haar (toneel)werk wordt nog regelmatig gespeeld, zowel in Nederland en Vlaanderen als daarbuiten. Verschillende van haar teksten zijn uitgegeven in diverse bundels en in diverse talen.
Titels als ‘Dag Monster’ en ‘Ifigeneia Koningskind’ worden als klassiekers in het genre beschouwd. Andere teksten zoals ‘Het laatste kind’ en ‘Bizon & Zn’ ontvingen literaire prijzen. Wie geïnteresseerd is, kan hier haar bibliografie vinden.

Na haar vertrek bij Theater Artemis bleek een leven mogelijk zonder theater en zonder schrijven. Dat was weliswaar een woestijn en haar zo dierbare sterke geest bleek een ontembare slingeraap, maar het was ook een leven.
Ze zocht de ontmoeting met het (Tibetaans) boeddhisme en liet zich inspireren door Zen. Het schrijven verdween en kwam terug om zich te vernieuwen en een doelgerichtheid naar buiten toe los te laten omwille van een rauwere, meer meditatieve benadering. Daarbij begon ze les te geven en anderen te begeleiden bij hun schrijfproces. De activiteit van het schrijven werd belangrijker dan het resultaat.

Al schrijvend kunnen we een weg vinden om onze breekbare relatie tussen onszelf en de wereld beter te leren kennen en te raken. Het helpt om bewustzijn te ontwikkelen, om energie en helderheid te krijgen. Schrijven verbindt. Het is een enorme troost in eenzaamheid. En hoewel een woord de wereld niet veranderen kan, pas op, want hij kan dat wel degelijk. Pauline worstelt met deze paradox, maar ze houdt ervan…
Uiteindelijk hoopt ze uit domheid wijsheid te creëren. Uit die van zichzelf, die van anderen, die van het geheel.

Sinds een aantal jaren woont ze tussen mei en november in Frankrijk, terwijl ze in de winter in het oude centrum van Amsterdam woont, te midden van de uitdagingen die de dolgedraaide wereld stelt. Op beide plekken schrijft en doceert ze.

Op haar blog http://paulinemol.blogspot.com/ kun je een indruk krijgen van ons leven en dat van andere mensen en dieren in la Boissière.

Samen


Tenslotte worden wij ook geïnspireerd door elkaar. We voelen ons uitgesproken met elkaar verweven en verwant, al zijn we verschrikkelijk verschillend. We stimuleren elkaar daardoor diepgaand in onze ontwikkeling. Al zo’n 25 jaar lang dagen we elkaar steeds opnieuw uit om nieuwe manieren van samenleven te vinden, die voorbijgaan aan de klassieke liefdesrelatie of het klassieke leven na een scheiding. Beide, de relatie en de scheiding, hebben we doorlopen. Het begrip ‘familie’ is er alleen maar mooier, nieuwer en ruimer van geworden.
Dit heeft ons tot een ongewoon maar onverbrekelijk paar mensen gemaakt. Menigmaal hebben we anderen hierdoor geïnspireerd, of toch minstens geprikkeld in nieuwsgierigheid en verwondering.

Sur nous

Longtemps avant que nous faisions connaissance à la région et bien avant de devenir propriétaires – autant que tu peux être ‘propriétaire’ d’un bout de terre – Pierre Withaegels, l’ami et le maître spirituel de Tony, avait trouvé et acheté le lieu. Pendant l’été, il y donnait des cours ‘d’auto-connaissance’ sans avoir suivi d’école ou de système reconnu. Tony y allait et pouvait y suivre son chemin.

Un jour il était assis au bout de la rivière la Thines en regardant les vols des libellules et une voix le perturbait. Cela lui était arrivé avant, mais cette voix était particulièrement claire et obstinée: il se situait à un lieu qu’il habiterait une fois, plus tard. Il pouvait nier ou contredire tout ce qu’il voulait, mais la voix n’écoutait pas sa stupéfaction et sa résistance. Il n’avait aucune idée ce qu’il devait faire avec ce message et se croyait trop stupide et maladroit pour être capable de se créer un environnement vivable ici. Au fait il oubliait la voix. La mémoire submergeait.

Onze ans plus tard il est devenu propriétaire du lieu avec Pauline, à travers une série de coïncidences trop incidentales pour ne pas être vues comme prédestination.

Tony Koole

Avant, la vie de Tony était remplie du regard, avec l’oeuil comme outil principal pour créer des films. Pendant vingt-cinq ans il travaillait – avec son entreprise Kalahari Filmproducties BV – comme metteur en scène et producteur, surtout de films documentaires. Ceci lui donnait l’occasion de voyager beaucoup et de découvrir d’autres cultures qui le touchaient. Entre autres, les derniers survivants de la tribu des Bushmen “primitifs” en Afrique et l’écrivain et explorateur Laurens van der Post l’impressionnaient principalement.

Malgré le fait que ses films connaissaient un succès considérable, passaient à la télévision et gagnaient des prix, une agitation indescriptible continuait à déterminer sa vie sous la surface. Rétrospectivement cela avait tout à faire avec sa nature chamane, qu’il n’avait pas encore reconnue. Son maître ami Pierre par contre l’avait directement reconnu comme tel et lui donnait des cours importants sur et pour la vie. A côté de cela il étudiait, aussi longtemps qu’il faisait des films, l’oeuvre de Carlos Castaneda.

La grande transformation dans sa vie avait lieu en 1999, l’année qu’il vivait dans le moulin à eau avec Pauline et leur fils Misha. Le moulin était plutôt ruïne que maison, mais là, dans la nature sauvage, Tony se sentait plus que jamais dans son habitat naturel.

En 2001 il était invité à joindre une conférence de chamanes aux États-Unis et là il découvrait, de manière bouleversante, qu’il se sentait un de leurs et qu’on le voyait véritablement comme il était. Le maître mexicain Toltec Tlakaelel et le chef Lakota Leonard Crow Dog lui donnaient le coup final. Les portes du voyage de l’autre réalité s’ouvraient enfin pour lui. Et de manière étrange, les attaques de fièvre qu’il souffrait depuis sa plus jeune enfance s’arrêtaient à ce moment précis.

En 2003 il se retire du monde et commence une période de solitude à l’endroit que nous appelons maintenant Esprit de la Montagne. Il se soumet aux saisons, attaque le travail dur sur les terrasses et commence à construire. Ainsi il apprend à voir le lien avec la nature. Cela signifie aussi faire face à la peur. Il se rend compte que la vie est un grand mystère et qu’il ne sera jamais capable d’aller jusqu’au fond, autant qu’il tente d’y arriver.

A partir de ce moment il vit en permanence au bord de la Thines, face au lien quotidien évident entre le travail pratique, terrestre et le travail spirituel.

Aujourd’hui Tony perçoit le monde plutôt avec ses oreilles qu’avec ses yeux. Le son est sa référence et il se concentre sur la résonance, la vibration et l’énergie. Il s’est mis à jouer de plus en plus de musique et il considère sa voix comme un instrument pour affronter le monde. A travers des fils de son nous sommes connectés à tout et à tous. Son terrain est l’improvisation.

Les premières années qu’il vivait au moulin, il chantait et jouait de diverses instruments dans le groupe Topaz. Maintenant il donne parfois des concerts dans le cadre d’occasions spéciales, souvent avec un caractère chamane. Il donne des ateliers avec comme but la libération et le développement de la voix, mais travaille aussi avec des gens à base individuelle et donne des healings. Il est convaincu de sa tâche de partager l’inspiration et les techniques de la tradition Toltec.

Pauline Mol

Dans le passé, Pauline travaillait pendant longtemps et intensément dans le théâtre (de jeunesse) comme dramaturge et directeur artistique de la compagnie de théâtre professionnelle Artemis à Den Bosch. Son oeuvre (surtout) théâtrale est toujours jouée, aux Pays-Bas et en Belgique aussi bien qu’ailleurs. Différent textes ont été publiés en recueils littéraires et traduits en diverses langues. Certaines pièces de Pauline, comme ‘Dag Monster’ et ‘Ifigeneia Koningskind’ sont aujourd’hui considérées comme classiques dans son genre. Autres textes, comme ‘Het laatste kind’ et ‘Bizon & Zn’ ont remporté des prix littéraires. Ceux qui sont intéressés pourront voir sa bibliographie ici.

Après avoir quitté Theater Artemis, une vie sans théâtre et sans écriture s’avérait impossible. Bien qu’un désert dans lequel son cher esprit puissant errait comme un atèle indomptable, c’était tout de même une vie.

Elle cherchait la rencontre avec le bouddhisme (tibétain) et se faisait inspirer par le Zen. L’écriture disparaîssait et revenait pour se regénérer et libérer une approche méditative beaucoup plus crue qu’avant. Elle commençait à enseigner et à accompagner d’autres pendant leur propre processus d’écrire. L’acitivité d’écriture devenait plus important que le résultat.

En écrivant nous pouvons trouver un chemin pour mieux connaître, toucher à et exprimer la relation fragile entre nous-même et le monde. L’écriture nous aide à développer notre conscience, à obtenir plus d’énergie et de lucidité. Et l’écriture unit. Elle peut être une énorme consolation dans la solitude. Et bien qu’un mot ne peut pas changer le monde, fait gaffe, car il peut quand-même! Pauline se bat avec ce paradox, mais elle aime…

En réalité elle espère créer sagesse de stupidité. De sa propre stupidité, de celle des autres, de celle de l’entité.

Depuis quelques années elle vit en France entre mai et novembre, alors qu’en hiver elle habite au vieux centre d’Amsterdam, entourée des défis que le monde surchargé lui présente. Aux deux endroits elle écrit et enseigne. Depuis ce propre hiver elle passe aussi plus de temps au France dans cette saison.

Sur son blog http://paulinemol.blogspot.com/ vous pouvez vous faire inspirer par notre vie quotidienne et celle des autres humains et animaux à La Boissière (en néerlandais).

Ensemble

Enfin, nous nous inspirons aussi. Nous nous sentons manifestement entrelacés et liés, malgré des différences terrifiantes. Ainsi nous nous stimulons profondément dans notre évolution. Depuis plus de 25 ans, nous nous défions, chaque fois à nouveau, à trouver de nouvelles manières de vivre ensemble, qui dépassent la relation d’amour classique ou la vie classique après la séparation. La relation et la séparation, nous avons parcouru les deux. Le concept ‘famille’ en est devenu davantage plus beau et plus intense.

Ceci nous a fait une paire d’humains inhabituelle mais indissoluble. Souvent cela nous a fait inspirer d’autres sinon stimuler leur curiosité et leur émerveillement.

About us

Long before we became owners of the little valley of Esprit de la Montage – can you really “own” a spot on this earth ? – there was Pierre Withaegels, Tony’s friend and spiritual teacher who found the place and bought it. During two summers he camped out on the terraces in the wild nature and teached his apprentices chamanic knowledge. Tony went to visit him in order to write a screenplay in all solitude. Pierre gave him the possibility to spend a week at the ruin of the old watermill next to the river Thines

Tony did’nt write at all. Instead he was totally enchanted by the beauty and wildness of the nature around him. One day he was observing the flight-patterns of the many dragonflies, when all of a sudden he heard a clear voice telling him that this was the place where he once would live. He had heard voices before, but this one was clear and convincing and kept repeating itself. Tony did’nt know what to do with the message. He considered himself too clumsy to create a livable environment here and besides, he could’nt imagine to deserve living in such a magical environment. He forgot the voice and the memory submerged. Eleven years later he became, together with Pauline, owner of the place by a series of coincidences that were too strange as not to think of it as predestination.

Tony Koole

In earlier days Tony’s life was all about the visual, the eye, producing films. For a period of 25 year he worked as director and producer – with his company Kalahari Filmprodukties BV – of mainly documentary films. During this period he travelled a lot and plunged in many cultures. He travelled in Africa and was very touched by the last remaing groups of the so called “primitive” Bushmen. Their way of life warmed his heart and made him realise which important values we modern people have lost. In the same way he was touched by the meeting with Sir Laurens van der Post, writer and one of the last great explorers of the fysical ( and non-fysical) world.

Besides the fact that his films were succesful, screened on television and got international prices, under the surface an undefinable restlesness ruled his life. In retrospect this had everything to do with his chamanic nature, which he didn’t recognize yet. But his friend and master Pierre Withaegels did and learned him important chamanic lessons. As long as he produced films Tony also studied over and over the work of Carlos Castaneda.

A big change in his life occurred in 1999 when he quit filmmaking and went to live for one year on the land of Esprit de la Montagne together with Pauline and their son Misha. They lived in the watermill which at the time was more a ruin than a house. That is the period where he came home, found his place.

In 2001 he visits in the United States a conference of chamans from all over the world and gets a big shock as he discovers that these are his people, his family and that between them he finally can completely be himself. De Mexican Toltec master Tlakaele and the Lakota chief Leonard Crow Dog give him the final blow. After that the gates to travelling other realities are opening up. Strangely enough it is also the moment that the unexplainable heavy fever-attacks he suffered from his childhood on, stopped and never returned.

In 2003 he turns his back to the world and starts a long period of being completely alone on the spot we call now Esprit de la Montagne. He starts cleaning up the landscape around the little mill that has been abandoned for more than a century and finally finds back a line of beautiful terraces with stone walls against the slope of the mountain. In the same time he starts building. First renovating the little mill and a couple of years later he builds a complete new house on the foundation of rocks that formed the water-basin of the mill in ancient times. During that period he experiences in the flesh what it means to be connected with nature.

This includes also facing fear. He gets aware of the truth of life as a mystery and he knows he’ll never fathom this, however he will try this profoundly.

Today Tony perceives the world rather with his ears than with his his eyes. He works as musician and explores all aspects of sound and resonance. He considers the voice as his main instrument and specializes in voice-improvisation.

The first years in France he was singer and played different instruments in the group Topaz. Now he does occasional improvisation-concerts with various musicians that often have a real chamanistic character. He teaches in workshops that aim to liberate and develop the voice. He also works individually with people and gives healings. He sees as his main task to share his knowledge of the Toltec- warrior tradition

Pauline Mol

Pauline had a long and intense career in the (youth-) theatre as playwright, dramaturge and also as artistic director of the professional theatre company Artemis in Den Bosch, the Netherlands.

Her plays are still performed on a regular basis in the Netherlands as well as quite a few other countries. Some of her plays are also published in various languages.

Titles as “Hello Monster” and “Iphigenia Kings Daughter” are considered to be classics in their genre. Other plays as “The Last Child” and “Bison and Sons” received literary awards.

Here you can find her complete bibliography.

After she brought her company Artemis to the top, she left the company to explore a life without theatre and even without writing. While she found herself in a desert and her precious mind appeared to be a spider monkey, she kept searching.

She went into (Tibetan) budhism and found inspiration in Zen. Her ability to write disappeared but came back in another form, raw and free, as a kind of meditation.

She also started to teach creative writing and to accompany beginning writers in their process. The writing itself became more important than the result.

In the act of writing we can find a path to better touching, knowing and expressing the breakable connection between ourselves and the world around us. It helps to develop consciousness and to get energy and clearness. It is a consolation in solitude. And although a word cannot change the world, don’t mistake, because it surely can. Pauline struggles with this paradox, but she loves it.

In fact she hopes to turn ignorance into wisdom as in the old saying “dare to act foolish and thou will find wisdom”.

Longtime she lived between may and november with Tony in France and spent the winter in the old centre of Amsterdam, in the midst of the mad frenzy of the metropole. Both at Esprit de la Montagne as in Amsterdam she teaches and writes. Recently she decided to spend also a large part of the winter in France.

Her blog http://paulinemol.blogspot.com/ gives an impression of our life at Esprit de la Montagne.

Together

As different as we might be, having lived together and apart, what binds us is the fact that we are soulmates and that the basis of our relationship is to support each other on the sinuous path called life.

Already for 25 years we challenge each other to find new ways of living together that go beyond the classical love-relation. Often we have the feeling that more than our family by kinship of blood we are part of a so called “other family”, a small international tribe of seekers, likeminded souls, “warriors”. We created Esprit de la Montagne as a home for people who recognize themselves in this profile.