Inspiratie

Aan vijf voorwaarden moet een eenzame vogel voldoen:
de eerste is dat hij vliegt naar het hoogste punt
de tweede dat hij niet hunkert naar gezelschap,
zelfs niet van zijn eigen soort
de derde dat hij zijn snavel naar de hemel richt
de vierde dat hij geen vaste kleur bezit
de vijfde dat hij zeer zacht zingt’

Deze woorden van Heilige Johannes van het Kruis dragen we al jaren met ons mee. In dit hoofdstuk ‘inspiratie’ willen we graag teksten en beelden van of over mensen weergeven die ons raken en bezighouden. We stellen ons voor dat we dit onderdeel in de komende tijd langzaam uitbouwen

Carlos Castaneda


De eerste schrijver die ons met zijn verpletterend werk al heel lang inspireert, is Carlos Castaneda. In een serie boeken doet hij diepgaand verslag van zijn leertijd bij Don Juan, een Yaqui-Indiaanse meester van de niet-gewone werkelijkheid.

‘(…) ‘Alleen als een krijger kan men het pad van kennis overleven,’ zei Don Juan, ‘omdat de kunst van een krijger erin bestaat een evenwicht te verwezenlijken tussen de gruwel een mens te zijn en het wonder een mens te zijn.’
(Reis naar Ixtlan)

Pierre Withaegels

Daarnaast zijn de vorige ‘eigenaars’ van Esprit de la Montagne, meester Pierre Withaegels en zijn vrouw Joke van Doren heel belangrijk geweest voor wat wij hier nu doen en nastreven. Als we Pierre bij leven hadden gevraagd wat de kern van zijn werk was, had hij waarschijnlijk gezegd dat hij deed wat hij kon om de vrouwelijke energie vrij te maken, bij zowel mannen als vrouwen. Hij heeft ons ervan doordrongen dat elk mens zijn eigen perceptie heeft en dat daar niet zo verdomd veel anders aan te doen is, dan dat in te zien. Een mens kan een ander mens niet veranderen.
Hij liet ons aan den lijve ervaren dat spiritueel werk (ook) tussen aardappels schillen en spruitjes koken helemaal op zijn plaats is. Het is niets anders dan het dagelijks leven zelf.
Enkele van zijn uitspraken staan voorgoed in ons geheugen gegrift, zoals: ‘ge moet me niet geloven, hé?’ en ‘hoop doet sterven’.
Zijn vrouw Joke heeft zich in ons o.a. onvergetelijk gemaakt met haar woorden: ‘.. liefde.. ja, liefde… dat heeft eigenlijk niets met liefde te maken, hé?.

Anton Heyboer

En dan moeten we de naam noemen van de onverstoorbaar eigenwijze en diepzinnige (levens)kunstenaar Anton Heyboer:

Het leven van de massa der mensen is niet te leven, want dan heeft het leven geen zin. Men moet er bovenuit stijgen. Men moet zich de regels van het universum eigen maken. Maar als men helemaal de regels van het universum zou leven, hoefde men net zo goed niet te leven. Het leven is juist dat men er naast zit. Naarmate men het totale begrip krijgt van de regels, moet men zichzelf een afwijking bezorgen. Dus het leven bestaat uit drie. Het leven der goden, het leven der mensen, en de creatieve plaats die men daar tussenin voor zichzelf schept.
( Hexagram 26, uit Orakelverhalen)

Hisamatsu

Verder kunnen we de waarde van de onmogelijke vraag, zoals zenmeester Hisamatsu hem formuleerde, niet over het hoofd zien:

‘Als niets werkt, wat je ook doet; als al onze manieren van zijn en bestaan tekort schieten en als al ons handelen faalt: wat gaan we dan doen? Als er geen enkel middel tot het doel, geen enkele weg naar een uitkomst is, wat doe je dan?’

Wislawa Szymborska

Om voorlopig te besluiten met de wijze woorden die de dichteres Wislawa Szymborska sprak, toen ze de Nobelprijs voor Literatuur in ontvangst nam:

‘Wat inspiratie ook is, haar bron is altijd een ‘ik weet het niet’.


Sources d’inspiration

Un oiseau solitaire doit répondre à cinq conditions:

La première est qu’il vole jusqu’au point culminant,
La deuxième est qu’il ne se languit pas de compagnie,même de son propre espèce,
La troisième est qu’il guide son bec vers le ciel,
La quatrième est qu’il ne possède pas de couleur fixe,
La cinquième est qu’il chante très doucement.

Nous portons ces mots de Saint Jean de la Croix avec nous depuis des années. Dans ce chapitre titré ‘Sources d’Inspiration’ nous désirons afficher des textes et des images des personnes qui nous touchent et qui nous inspirent.

Carlos Castaneda


Le premier écrivain qui nous inspire depuis longtemps avec son oeuvre est Carlos Castaneda. Dans une série de livres il rapporte son apprentissage chez Don Juan, un maître Yaqui-Indien de la réalité non-ordinaire.
(…) Seul comme guerrier on survit le chemin de la connaissance’, dit Don Juan, ‘parce que l’art du guerrier consiste en la réalisation de l’harmonie entre l’horreur d’être humain et le miracle d’être humain.’
( Voyage à Ixtlan)


Pierre Withaegels

Les derniers ‘propriétaires’ d’Esprit de la Montagne, maître Pierre Withaegels et sa femme Joke van Doren, ont aussi été très importants pour ce que nous faisons et poursuivons maintenant. Si on avait demandé à Pierre à vie ce qu’était la fondation de son travail, il nous aurait probablement dit qu’il s’efforçait à libérer l’énergie féminine, chez les hommes aussi bien que chez les femmes.
Il nous a convaincu du fait que chacun a sa propre perception et qu’il n’y a pas grand chose à faire autre que de l’accepter. Un homme ne peut pas changer un autre homme.
Il nous apprenait que le travail spirituel se fait partout, même en épluchant des pommes de terre ou en préparant des choux de Bruxelles. Certaines de ces déclarations sont imprimées dans notre mémoire pour toujours: ‘il ne faut pas me croire, tu sais?’ et ‘l’espoir fait mourir’. Sa femme Joke s’est rendu inoubliable avec ses mots: ‘l’amour.. oui, l’amour… ça n’a vraiment rien à faire avec l’amour, n’est-ce pas?


Anton Heyboer

Puis nous passons au nom d’un artiste de vie imperturtable, têtu et profond, Anton Heyboer, qui passait les vingt dernières années de sa vie en ermitage avec ses cinq femmes:

‘La vie de la masse des gens n’est pas à vivre, car la vie n’aurait aucun interêt. Le but est de la transcender. Il faut connaître et maîtriser les règles de l’univers. Mais lorsque l’on vivrait parfaitement les règles de l’univers, ainsi vivre serait inutile. La vie consiste justement à se situer à côté. Plus on obtient une compréhension complète des règles, plus il nous faut une anomalie. Alors la vie consiste en trois. La vie des dieux, la vie des gens et le lieu créatif que l’homme se crée pour lui-même entre les deux.’
(Hexagramme 26, la version de I-Tjing d’Anton)

Hisamatsu

Il nous reste, comme la formulait le maître Zen Hisamatsu, la question impossible:

‘Quand rien ne fonctionne, n’importe ce que tu fais; quand toutes nos manières d’être et d’exister se trompent et toutes nos actions échouent; que faisons-nous alors? Quand aucun moyen ne mène au but, quand aucun chemin ne mène à une solution, qu’est-ce que tu fais?’


Wislawa Szymborska

A conclure avec les mots sages de la poétesse Wislawa Szymborska, à l’occasion de sa reception du Prix Nobel pour la literature:

Quoi que c’est l’inspiration, sa source est toujours un “je sais pas”.

Inspiration

The lonesome bird has to follow five rules:

the first is that he’s prepared to fly to the highest point
the second that he does’nt care for company,
even of his own species
the third that he points his beak to the sky
the fourth that he has no fixed colours
the fifth that he sings very softly….”

These words of Saint John of the Cross -the 16-century mystic- are allways with us. In this chapter we’d like to share with you quotes and anecdotes of people who profoundly touched us.

Carlos Castaneda


The writer who inspires us allready for fourty years is Carlos Castaneda. In a series of eight books he gives a profound report of the period of his apprenticeship with Don Juan, a Mexican-Yaqui master and sorcerer.

“(…) Only as a warrior one can survive the Path of Knowledge”, he said, “because the Art of being a Warrior consists in being able to combine the horror of being human with the miracle of being human…’
(Journey to Ixtlan)

Pierre Withaegels

An important role in our lives was played by the Belgian shaman Pierre Withaegels and his wife Joke van Doren. Should we have asked him about the core of his work, he most probably would have answered “to liberate the female energy, for men as well as women“. In a rather painful but in the end rewarding process he taught us that every human being has his own unique and unchangable perception and that no one can change another person.
He was a living example of the art of doing spiritual work between the peeling of potatoes and doing the dishes. He showed us that spiritual work and daily life are no different.
Some of his quotes that stay with us: ‘listen to me, but don’t believe me..okay?‘ and ‘hope brings you nowhere‘.
His wife Joke one day struck us with the words:‘.. love.. yes.. love… well you know..love has nothing to do with LOVE..”.

Anton Heyboer

We also have to mention the incredible Dutch artist and master in the art of living Anton Heyboer, who passed the last twenty years of his life in hermitage with his five women:

‘Living the life of the masses is unlivable, because as such life has no meaning. One has to rise above that. One has to learn and live with the rules of the universe. The paradox is that when one lives according to the rules of the universe, one might as well not live at all. You have to live sort of next to it. As one obtains a total understanding of the rules of the universe, one has to create for himself a deviation. So life consists out of three. The life of the Gods, the life of the people and the creative spot you make for yourself in between the two.’
(Hexagram 26, Anton’s version of the I-Tjing)

Hisamatsu

Impossible to overlook the impossible question, as formulated by zenmaster Hisamatsu:

If nothing works, whatever you do; if all our ways of being and existing fail and if all our acting does’nt work: what are we going to do? If there is no way to achieve our goal, no way to get out: what are you going to do?’

Wislawa Szymborska

Finally there are the wise words spoken by the poet Wislawa Szymborska when she received the Nobel Price for Literature:

‘Whatever inspiration is, her source is always an ” I don’t know..”